12 april 2012

12 april  –  De jaarlijkse algemene ledenvergadering verliep prima. Het bestuur van de loge legde verantwoording af aan de leden over het gevoerde financiële en inhoudelijke beleid. Er vonden nieuwe benoemingen plaats. Ook werd aandacht besteed aan de ‘toekomst’ door te bespreken welke projecten financieel gesteund  worden. Zo’n ledenvergadering is geen hoogtepunt in het maçonnieke jaar maar wel nodig om de democratische spelregels, die nu eenmaal ook gelden in een loge, die een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging is,  goed te kunnen naleven.