broederschap-klein2.jpg

Copy of Wat is Vrijmetselarij?

Als je een vrijmetselaar vraagt wat Vrijmetselarij is blijkt er geen eenduidige definitie van te zijn.

 

De een zal het een methode om aan jezelf te werken noemen, de ander zal het gevoel van verbondenheid in de vorm van de broederschap benadrukken, vor weer een ander staat de zoektocht naar het onzegbare centraal. Wel zijn er natuurlijk uitgangspunten die alle vrijmetselaren met elkaar delen. 

De loge 

Vrijmetselarij wordt beoefend in loges zoals La Paix. Gezamenlijk voeren wij een paar keer per jaar onze rituelen uit, bijvoorbeeld bij een inwijding, een sterfgeval of de opening en afsluiting van het seizoen. Tijdens de wekelijkse comparities reflecteren wij op de betekenis van die rituelen en de toepasbaarheid van onze inzichten in het dagelijkse leven. Dat doen wij vaak naar aanleiding van een inleiding, vrijmetselaren noemen dat een bouwstuk, die door een van de leden gegeven wordt. De loge is dus de vorm waarin de vaste groep leden elkaar ontmoeten. 

Het deelnemen aan rituelen vergt van deelnemers dat zij zich verdiepen in de betekenis ervan. Nieuwe leden maken er voor het eerst kennis mee, daarom staat voor de nieuwe vrijmetselaar het bestuderen van onze gemeenschappelijke taal en het persoonlijke kunnen duiden van de symboliek de eerste jaren centraal. Symboliek wordt zo een gemeenschappelijke taal die door oefening steeds beter beheerst wordt. Maar ook iemand die al 20 jaar vrijmetselaar is leert voortdurend bij.

De leden van La Paix hechten eraan dat het ritueel zo wordt uitgevoerd dat het allen inspireert. Dat houdt in dat regelmatig over achtergronden en het waarom wordt gesproken. 

Ordegrondwet

Alle loges in Nederland zijn lid van de Orde der Vrijmetselaren. Gezamenlijk hanteren alle loges in Nederland een aantal uitgangspunten die wij de ordegrondwet noemen. Voor iedereen die vrijmetselaar wil worden, betekent dit dat hij de uitgangspunten hiervan moet onderschrijven.

Een aantal beginselen van de Ordegrondwet

  • Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd.

  • De gezamenlijke arbeid stimuleert hem dan ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. 

  • De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester des Heelals" 

  • De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht  om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.
    Voor de volledige teksten: 
    www.vrijmetselarij.nl/Orde-van-Vrijmetselaren/Orde-wetgeving/Ordegrondwet

Wereldwijd

Van ons logegebouw aan de Vondelstraat wordt in totaal door acht verschillende loges gebruik gemaakt. Er bestaan ongeveer 163 loges in Nederland. Dit aantal groeit nog steeds. In bijna alle landen in de wereld zijn wel vrijmetselarijloges. Tussen de loges vindt veel uitwisseling plaats. Zo hebben wij een broederloge in Duitsland en bezoeken wij regelmatig loges in Nederland en in het buitenland. Deze uitwisseling is inspirerend en werkt verbroederend.

De vrijmetselaar vraagt van zichzelf mee te werken aan een betere wereld. Daarom zijn er talloze initiatieven die vanuit de vrijmetselarij gestart zijn. Ook onze loge draagt bij aan verschillende goede doelen. Zowel in materiële als in ondersteunende zin.

Geen religie 

Het praktiseren van vrijmetselarij zet aan tot het je afvragen wie je bent, wat je relatie met de ander is en wat jou met die ander verbindt. Onze rituelen kennen dan ook drie fasen, drie ‘graden’, die ontleend zijn aan het ambachtenstelsel: leerling, gezel en meester. 

Diegenen die zich aanmelden bij onze loge worden, na een zorgvuldige kennismaking, uitleg en onderzoek, ingewijd als leerling. De leerling krijgt als opdracht mee: “ken uzelve” 

Na ongeveer een jaar volgt een bevordering tot gezel. De gezel krijgt als opdracht mee zijn relatie tot anderen te onderzoeken. Tenslotte volgt de verheffing tot meester. De meester richt zich op zijn verhouding tot het ‘hogere’, wat dat hogere ook maar voor de individuele vrijmetselaar mag betekenen.

Elke vrijmetselaar blijft zijn gehele leven lang zowel leerling, als gezel, als meester. Het onderzoek blijft altijd doorgaan. 

Het staat iedere vrijmetselaar dus vrij voor zichzelf te bepalen wat hij onder het hogere verstaat. Wij delen geen gezamenlijk godsbeeld. Wij onderzoeken in onze poging beter mens te worden wel wat wij onder goed en kwaad verstaan. In die zin zijn wij veel meer een morele vereniging dan een spirituele of een filosofische. De centrale vraag blijft: “wat moet ik doen om beter mens te zijn?”

Geen geheim

Wat in een loge gebeurt is niet geheim. Wel is vertrouwelijkheid belangrijk. Daarmee versterken wij de onderlinge band en ontwikkelen wij een gezamenlijke symbolische taal. Het samen opvoeren van soms eeuwen oude rituelen zorgt voor een groot gevoel van verbondenheid. Dit vraagt om geborgenheid, kwetsbaarheid en vertrouwelijkheid. Daarom zijn onze rituelen niet openbaar.

Vrijmetselarij is geen politiek verbond, geen geheime sekte en geen netwerkclub. Het is een groep mensen die met elkaar aan zichzelf en een mooiere wereld willen werken. Om beter mens in een betere wereld te worden.